GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA – GOT 2017r ODZNAKA TURYSTA PRZYRODNIK 2017r
DAMIAN GROBELNY DUŻA SREBRNA DAMIAN GROBELNY DUŻA ZŁOTA
ZIMOWA ODZNAKA GÓRSKA –  2017r  
DAMIAN GROBELNY ZŁOTA